Nowe wymagania dla firm budowlanych w Norwegii

Feb 9, 2023

Wymagania dla firm budowlanych stanowią wyzwanie dla wielu przedsiębiorców w Norwegii. Tak naprawdę nie są niczym nowym, choć do niedawna były czymś, można powiedzieć, bardziej w rodzaju sugestii niż obowiązku. Obecnie niedostosowanie się do obowiązujących wymogów nakłada ryzyko poniesienia kar finansowych, podczas kontroli przez organy nadzoru, które ostatnio są częste.

Firmy budowlane muszą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa na placu budowy. Oznacza to, że muszą one stosować odpowiednie procedury i zasady BHP, a także wyposażyć pracowników w odpowiedni sprzęt ochronny.

Norweski rząd zauważa, że zatrudnianie wielojęzycznych pracowników, prowadzi do nieporozumień podczas komunikacji, co może powodować niestosowanie się do przepisów budowlanych i w rezultacie do niebezpiecznych sytuacji w miejscu pracy. Zwiększa to prawdopodobieństwo wypadków, ale także naruszania podstawowych praw pracowniczych.

Ponadto Władze Norwegii chcą zapobiegać dumpingowi socjalnemu, czyli zwiększeniu produktywności przedsiębiorstwa kosztem niskich płac i braku zabezpieczenia socjalnego dla pracowników. Chcą więc położyć kres nieuczciwym praktykom, do których mogli się posuwać pracodawcy w sektorze budowlanym.


ZMIANY DLA FIRM BUDOWLANYCH W 2023 r.

Od 1 stycznia br. wszystkie firmy zatrudniające choćby jednego pracownika, otrzymały szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymagań prawnych, których należy przestrzegać. Takie przedsiębiorstwa powinny:

 • Mieć podpisane umowy o BHT (bedriftshelsetjeneste) inaczej mówiąc umowy z medycyną pracy.
 • Przy zatrudnieniu powyżej 10 osób, należy wybrać osobę reprezentującą pracowników w zakresie BHP (verneombud). Osoba ta musi zaliczyć kurs przygotowujący do tej roli, kurs zawierający prawa i obowiązki verneombud i zakończyć go odpowiednim certyfikatem.
 • Jeśli w firmie nie został wybrany verneombud (w firmach poniżej 10 pracowników), powinna zostać zawarta umowa między pracownikami a pracodawcą, w której pracownicy zostali poinformowani, że firma rezygnuje z powołania verneombud. Umowa ta powinna zostać podpisana przez wszystkich pracowników i pracodawcę.
 • W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, np. przynajmniej dla jednej osoby z zespołu budowlanego, firma powinna zapewnić kurs montera rusztowań, gdy firma sama montuje sobie rusztowania i dodatkowo wszyscy pracownicy muszą mieć wówczas kurs z zakresu użytkowania rusztowań. Firma musi mieć niezbędne pozwolenia np. na prace na wysokościach, prace z wysoką temperaturą i inne, w zależności od rodzaju wykonywanych prac.

SYSTEM  INTERNKONTROLL W FIRMIE BUDOWLANEJ

Internkontroll, czyli system kontroli wewnętrznej, ma na celu systematyczną pracę z ochroną zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa. Internkontroll pozwala na wykrywanie, rozwiązywanie problemów i zagrożeń na czas oraz zapobieganie im.


Każdy, kto prowadzi firmę budowlaną, ma obowiązek zapewnić systematyczne przestrzeganie wymogów określonych w przepisach dotyczących BHPiOŚ. Działania te muszą być prowadzone we współpracy z pracownikami i ich przedstawicielami.


Stworzenie systemu kontroli wewnętrznej jest obowiązkiem pracodawcy. Obowiązkiem każdego pracownika jest dostosować się do tego systemu i przestrzeganie przepisów BHP. Ważne jest, aby dokumentacja w firmie była przygotowana w języku zrozumiałym dla każdego pracownika, co też jest poddawane kontroli. Dokumenty przygotowuje się zawsze pod konkretną firmę, są to dokumenty tj. risikovurdering, rutiner, hms plan, sja, itp. Jeśli potrzebujesz konsultacji lub pomocy w przygotowaniu dokumentacji Twojej firmy, skontaktuj się z nami.

WYMAGANIA BHP W FIRMIE BUDOWLANEJ

Stosowanie się do wymagań BHP i posiadanie udokumentowanego na piśmie prowadzenia systemu kontroli wewnętrznej (Internkontroll), ma znaczenie nie tylko w przypadku występowania do firm ubezpieczeniowych w razie wypadku. Również klienci oraz dostawcy mogą poprosić o udokumentowanie stosowania wymagań BHPiOŚ w firmie. Organy nadzoru, jak na przykład Norweska Inspekcja Pracy, sprawdzają przestrzeganie zasad BHP poprzez wizyty kontrolne, wyrywkowe pobieranie próbek lub szerszy przegląd całego systemu BHP w firmie.

W przypadku naruszenia przepisów firma budowlana może dostać nakaz dostosowania się do nich w określonym terminie. Jeśli firma nie dostosuje się do podanego terminu, może otrzymać dzienne kary pieniężne, które naliczane są do czasu dostosowania firmy do obowiązujących wymogów.

Prace BHP w firmie muszą być udokumentowane na piśmie. Należy jasno określić, kiedy i w jaki sposób różne warunki są oceniane i kontrolowane pod kątem ryzyka oraz w jaki sposób mają one zapobiegać błędom, wykrywać je i korygować.

Musi być również jasne, kto jest odpowiedzialny za wszystkie etapy prac związanych z mapowaniem, oceną ryzyka i wdrażaniem środków.

Co powinno znajdować się na takim dokumencie?:

 • Jakie firma ma cele w zakresie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa.
 • Jak firma jest zorganizowana, w tym podział odpowiedzialności i zadań w ramach HSE.
 • W jaki sposób przeprowadzono mapowanie ryzyka (pisma, raporty, wyniki pomiarów itp.).
 • Co, kiedy i przez kogo należy zrobić, aby promować zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo (plan działania).
 • Procedury postępowania z błędami i potencjalnymi zagrożeniami.
 • W jaki sposób procedury HSE są przeglądane, aby upewnić się, że działają zgodnie z przeznaczeniem.

Ważne jest, aby przemyśleć wszystkie aspekty i dostosować system dokładnie do biznesu i warunków, które go dotyczą. W przypadku małych firm, z mało ryzykowną działalnością, system kontroli wewnętrznej nie musi być tak obszerny.

KVALITETSSYSTEM – SYSTEM JAKOŚCI W ZARZĄDZANIU BUDOWĄ

Systemy jakości są zbiorem opisów procesów, procedur, metod, narzędzi, które są wykorzystywane przy realizacji projektów. Systemy jakości służą  poprawnej dokumentacji z procesu budowlanego. Powinny go wdrożyć firmy zajmujące się np.: budową domów, garaży, hytt itp. robiący łazienki lub hydraulikę.

Celem Kvalitetssystemu jest wzmocnienie projektu poprzez zarządzanie i kontrolę produktu lub usługi od momentu wytwarzania czy wykonywania, do momentu dostarczenia końcowego produktu dla klienta.

System jakości przyczynia się do zapewnienia efektywność procesów w firmie. Pozwala osiągać przewidywalne wyniki dzięki przestrzeganiu tych samych standardów i procedur. Wyjaśnia obowiązki w procesach decyzyjnych i przejściach między różnymi fazami. Pozwala zmniejszyć koszty oraz chroni pracowników, zapobiegając błędom i niedociągnięciom.

Potrzebujesz konsultacji lub pomocy w przygotowaniu dokumentacji? Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów i skontaktuj się z nami.

0 Comments

OFFER FOR PRIVATE CLIENTS

 • Registration of residence in Norway (SUA)
700  NOK
 • Registration of moving to Norway
800 NOK
 • Registration of moving inside Norway
400 NOK
 • Registration of moving from Norway
500 NOK
 • Creation of a profile on Altinn, ordering of MinID codes
300 NOK
 • Recovering your Altinn password
300 NOK
 • Amendment to the flat rate tax (skattekort)
300 NOK
 • Consultation on the flat rate tax
From 300 NOK
 • Requesting for flat rate tax (skattekort) for persons with a D number
600 NOK
 • Buypass order
600 NOK
 • Help with creating a Norwegian CV
From 500 NOK
 • Help with creating a norwegian letter of motivation
From 750 NOK
 • Accompanying the visit (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / hour
 • Writing a dismissal notice
500 NOK
 • Termination of a contract with any company
300 NOK
 • Transfer of insurance to another company, registration to another person
400 NOK
 • Obtaining insurance quotes
600 NOK
 • Bank account registration
250 NOK
 • Contact with a bank
From 300 NOK
 • Helping with unlocking bankID
300 NOK
 • Ordering bankID
300 NOK
 • Checking and preliminary translation of the Altinn message
From 250 NOK
 • Getting bostedsatest
500 NOK
 • Application to the lønnsgaranti when a company goes bankrupt
1800 NOK
 • Requesting for payment of back pay/feriepenger
1800 NOK