Karta HMS – karta BHP dla pracownika w Norwegii

sie 17, 2023

Karta HMS pełni rolę identyfikatora dla pracownika w miejscu pracy oraz potwierdza legalność jego zatrudnienia. Wymóg posiadania karty HMS dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na placach budowy oraz tych, którzy wykonują usługi związane ze sprzątaniem oraz ręczną pielęgnacją samochodów w Norwegii.

Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracowników z BHP oraz zapewnienie im ważnej karty HMS. Ponadto pracodawca ma obowiązek monitorowania ważności kart oraz utrzymywania ich dokumentacji.

Niestety, brak ważnej karty HMS dla pracownika może prowadzić do poważnych konsekwencji. W przypadku braku tego dokumentu podczas kontroli pracownik może zostać wyłączony z pracy na placu budowy, co może prowadzić do opóźnień w realizacji zamówień. Dodatkowo brak karty HMS może wiązać się z sankcjami ze strony organów nadzorujących przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Dlatego warto zadbać o to, aby każdy pracownik posiadał ważną Kartę HMS.

KARTA HMS – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 1. Zapewnienie Szkolenia: Jako pracodawca jesteś zobowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia.
 2. Monitorowanie Ważności: Karta HMS ma określoną datę ważności, dlatego pracodawcy muszą śledzić terminy wygasania kart swoich pracowników. Jest to istotne, aby uniknąć sytuacji, w której pracownik nadal pracuje na placu budowy z nieważną kartą HMS.
 3. Dokumentacja: Pracodawcy muszą prowadzić odpowiednią dokumentację kart HMS dla swoich pracowników. W razie kontroli lub audytu muszą być w stanie udokumentować, że wszyscy pracownicy posiadają ważną kartę HMS.
 4. Przestrzeganie Przepisów: Pracodawcy są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów BHP w miejscu pracy. Karta HMS jest jednym z narzędzi, które pomaga w tym celu, więc pracodawcy muszą zapewnić, że wszyscy pracownicy posiadają tę kartę i stosują się do zasad, które zostały przekazane podczas szkolenia.

SZKOLENIE BHP W NORWESKIEJ FIRMIE – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Nie musisz wysyłać każdego pracownika na płatne szkolenie z BHP, ale musisz zadbać o jego przeszkolenie z zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 Według norweskich przepisów firmy mają obowiązek wyznaczyć i odpowiednio przeszkolić osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy, która pełni rolę Przedstawiciela ds. BHP tzw. Verneombud. Dla mniejszych firm, zatrudniających do 10 pracowników, istnieje pewna elastyczność w tej kwestii. Niemniej jednak ważne jest, aby w firmach zatrudniających powyżej 10 pracowników lub wynajmujących pracowników od innych norweskich firm, Verneombud był obowiązkowo powołany. Osoba pełniąca rolę Verneombud nie może być jednocześnie osobą zarządzającą lub zajmującą stanowisko kierownicze w firmie.

W przypadku, gdy zatrudniasz mniej niż 10 pracowników, nie jesteś zobowiązany do formalnego wyznaczania Przedstawiciela ds. BHP. Niemniej jednak twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że wszyscy pracownicy są świadomi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zostali odpowiednio przeszkoleni w tej dziedzinie.

UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PODCZAS SZKOLENIA BHP

1. Procedury bezpieczeństwa: Pracownicy zdobywają wiedzę na temat procedur bezpieczeństwa obowiązujących na placu budowy. Poznają standardy oraz zasady postępowania, aby minimalizować ryzyko wypadków i chorób zawodowych.

2. Rozpoznawanie zagrożeń: Szkolenie kładzie nacisk na rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń związanych z pracą na placu budowy. Pracownicy uczą się identyfikować niebezpieczne sytuacje i podejścia oraz wykazywać czujność wobec potencjalnych zagrożeń.

3. Prawidłowe korzystanie ze sprzętu: Szkolenie obejmuje naukę poprawnego korzystania z narzędzi, maszyn oraz sprzętu znajdującego się na placu budowy. Pracownicy dowiadują się, jakie są zasady obsługi oraz jak minimalizować ryzyko awarii i uszkodzeń.

4. Pierwsza pomoc: Umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach to kluczowy element szkolenia. Pracownicy uczą się podstawowych technik resuscytacji, zaopatrywania ran i udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

5. Ochrona osobista: Pracownicy dowiadują się, jakie środki ochrony osobistej są niezbędne do wykonywania określonych zadań. Nauka korzystania z odzieży ochronnej, hełmów, gogli czy nauszników stanowi istotną część szkolenia.

6. Zarządzanie awariami: Szkolenie obejmuje przygotowanie pracowników do radzenia sobie w przypadku awarii lub sytuacji awaryjnych na placu budowy. Pracownicy mają wiedzę, jak skutecznie działać w nagłych przypadkach, minimalizując potencjalne ryzyko.

7. Przepisy i regulacje: Pracownicy zapoznają się z obowiązującymi przepisami i regulacjami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkolenie to kładzie nacisk na zrozumienie prawa pracy i przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

8. Komunikacja i współpraca: Umiejętność efektywnej komunikacji oraz współpracy w zespole to kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy. Pracownicy uczą się, jak skutecznie komunikować się oraz reagować na sytuacje kryzysowe.

W JAKICH BRANŻACH JEST KARTA HMS?

Karta HMS nie jest wyłącznie domeną budownictwa czy usług sprzątających – jej wymaganie dotyczy również innych branż związanych z pracami na wysokościach, konserwacją, czy obsługą urządzeń specjalistycznych. Wśród branż, gdzie karta HMS jest nieodzownym elementem, znajdują się również energetyka, przemysł chemiczny, a nawet niektóre działy logistyki. Karta HMS wymagana jest także przy pracy związanej z ręczną pielęgnacją samochodów i wymianą oraz przechowywaniem kół.

JAK WYROBIĆ KARTĘ HMS?

Wyrobienie karty HMS w Norwegii nie jest skomplikowane, ale są pewne wymagania, które należy spełnić:

 1.  Rejestracja firmy: Jeśli prowadzisz firmę, musisz ją zarejestrować i w odpowiednich rejestrach publicznych, takich jak Rejestr VAT czy Rejestr Podmiotów Gospodarczych.  
 2. Rejestracja pracowników: Pracownicy muszą być zarejestrowani w Rejestrze Ludności i Rejestrze Pracodawców i Pracowników.
 3. Zamówienie karty HMS: Zamówienia na karty HMS są składane elektronicznie. Możesz ją zamówić na stronie hmskort.no, lub skorzystać z naszej usługi.
 4. Wymagane dokumenty: Do wystawienia identyfikatora konieczne jest posiadanie personalnego numeru norweskiego (D-nummer lub fødselsnummer), a także dostarczenie kopii zdjęcia, dowodu tożsamości oraz podpisu pracownika.
 5. Nowy pracownik a karta HMS: Zgodnie z wytycznymi Inspekcji Pracy, pracownik może rozpocząć pracę po złożeniu podania o identyfikator i okazaniu potwierdzenia jej zamówienia przez pracodawcę. Potwierdzeniem zamówienia jest kod QR otrzymany na e-mail po zamówieniu karty. Kod QR – zastępuje kartę HMS do momentu otrzymania fizycznej karty HMS i obowiązuje podczas kontroli.
 6. Okres ważności: Karta HMS jest ważna przez okres dwóch lat i jest przypisana konkretnemu pracownikowi w danej firmie.
 7. Kontrola Karty HMS: Karty HMS mogą być sprawdzane przez Norweską Inspekcję Pracy, a także przez policję.  

Możesz zamówić kartę HMS dla swoich pracowników także u nas. Zajmiemy się całą procedurą zamówienia, zapewniając ci wsparcie na każdym etapie, włącznie z regularnym monitorowaniem terminów ważności. Dzięki temu, możesz być pewny, że Twoi pracownicy są zgodni z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

KONSEKWENCJE BRAKU LUB NIEWAŻNYCH KART HMS

Norweska Administracja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE) prowadzi kontrole w miejscach pracy, gdzie karta HMS jest wymagana.

 • W przypadku braku Karty HMS u pracowników, pracodawca lub firma jednoosobowa zostaje wezwana do jej uzyskania.
 • Jeśli pracodawca lub firma jednoosobowa nie dostosuje się do zaleceń Norweskiej Inspekcji Pracy, może dojść do czasowego zawieszenia działalności, aż pracownicy uzyskają ważne Karty HMS.
 • Naruszenie przepisów dotyczących Kart HMS może spowodować nałożenie kar finansowych przez Norweską Administrację ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególnie poważnych przypadkach, zaistniałe sytuacje są zgłaszane na policję.

ZWOLNIENIE Z POSIADANIA KARTY HMS

Zasada jest jasna: wszyscy pracujący w branży budowlano-konstrukcyjnej, sprzątającej oraz zajmujący się pielęgnacją samochodów muszą być wyposażeni w Kartę BHP (HMS). Jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły:

 • Uczniowie szkół podstawowych lub ponadgimnazjalnych, którzy wykonują praktyki w przedsiębiorstwach szkolnych, nie są formalnie zatrudnieni i nie otrzymują karty HMS. Zamiast tego, muszą dostarczyć potwierdzenie ze swojej szkoły.
 • Osoby uczestniczące w różnych stażach finansowanych przez NAV (poprzednio nazywane praktykantami na środkach NAV) również nie są zatrudnione przez firmy. Dla nich także karta HMS nie jest wymagana, lecz muszą dostarczyć potwierdzenie z NAV.
 • Uchodźcy uczestniczący w programach wprowadzających, odbywających szkolenia zawodowe lub praktyki, również nie muszą posiadać Karty HMS, lecz muszą dostarczyć potwierdzenie od gminy, że biorą udział w programie wprowadzającym.

Wszelkie potwierdzenia szkolenia, praktyk lub innych działań muszą zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer identyfikacyjny organizacji, w której dana osoba uczestniczy. To dokumentacja wykorzystywana w celach kontroli.

Wymóg posiadania karty HMS nie dotyczy pracowników:

 • wykonujących konserwację i naprawy urządzeń produkcyjnych lub maszyn poza placem budowy,
 • pracujących w stałych zakładach, takich jak stocznie czy fabryki produkcji domów prefabrykowanych, które wykonują prace budowlane i konstrukcyjne,
 • zajmujących się odśnieżaniem na zewnątrz budynków oraz na placach budowy.

KARTA HMS STRACIŁA WAŻNOŚĆ?

Karta HMS jest ważna 2 lata od daty wydania. Procedura odnowienia obejmuje ponowne ukończenie szkoleń oraz złożenie wniosku o nową kartę.

Pamiętaj także, że ważność kart HMS jest uzależniona od aktualnego statusu numeru D pracownika, z którym karta została związana i zarejestrowana. Z tego powodu, jeśli numer D staje się nieaktywny, może to wpłynąć na ważność karty HMS.

Numery D, które mają więcej niż pięć lat, automatycznie zostaną oznaczone jako nieaktywne w Krajowym Rejestrze Obywateli. To może mieć konsekwencje dla wielu kart HMS, które były związane z tymi numerami D. Dlatego ważne jest, aby śledzić stan swoich kart HMS i w razie potrzeby ponownie aktywować numery D w Urzędzie Skarbowym.

Karta HMS przypisana jest do jednego miejsca pracy i nie można jej używać przez pracownika u innego pracodawcy.

CO W SYTUACJI ZAGUBIENIA KARTY HMS?

Jeśli pracownik zgubi swoją kartę, powinien natychmiast skontaktować się z pracodawcą. Należy wtedy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty.

Jak już wspomnieliśmy brak karty HMS może prowadzić do poważnych skutków, takich jak nałożenie mandatów przez organy nadzoru pracy oraz zastoju w pracy przez odsunięcie od zadań pracowników bez karty. Dlatego istotne jest, aby pracodawcy upewnili się, że wszyscy pracownicy posiadają aktualne i ważne karty HMS.

Powyższy artykuł ma charakter poglądowy i może nie poruszać wszystkich ważnych dla Ciebie kwestii w tym temacie, aby sprawdzić szczegóły i aktualność informacji wejdź na stronę https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-kort/

Jeśli masz pytania zapraszamy do konsultacji z nami.

Zamawiając u nas kartę HMS zapewnimy Ci pełne wsparcie oraz regularne monitorowanie ich terminów ważności. Współpracując z nami będziesz mieć pewność, że przestrzegasz obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i legalnie zatrudniasz pracowników

0 komentarzy

Oferta dla klientów prywatnych

 • Rejestracja pobytu w Norwegii (SUA)
700  NOK
 • Rejestracja przeprowadzki do Norwegii
800 NOK
 • Rejestracja przeprowadzki na terenie Norwegii
400 NOK
 • Rejestracja wyprowadzki z Norwegii
500 NOK
 • Zalozenie profilu na Altinn, zamowienie kodów MinID
300 NOK
 • Odzyskanie hasła do Altinn
300 NOK
 • Zmiana karty podatkowej (skattekort)
300 NOK
 • Konsultacja dotycząca karty podatkowej
od 300 NOK
 • Wniosek o kartę podatkową (skattekort) dla osób z numerem D
600 NOK
 • Zamówienie Buypass
600 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego CV
od 500 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego listu motywacyjnego
od 750 NOK
 • Towarzyszenie przy wizycie (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / godz.
 • Napisanie wypowiedzenia z pracy
500 NOK
 • Wypowiedzenie umowy z dowolna firma
300 NOK
 • Przeniesienie ubezpieczenia do innej firmy, rejestracja na inna osobe
400 NOK
 • Pozyskanie ofert ubezpieczenia
600 NOK
 • Rejestracja konta bankowego
250 NOK
 • Kontakt z bankiem
od 300 NOK
 • Pomoc przy odblokowaniu bankID
300 NOK
 • Zamowienie bankID
300 NOK
 • Sprawdzenie i wstepne przetlumaczenie wiadomosci na Altinn
od 250 NOK
 • Pozyskanie bostedsatest
500 NOK
 • Wniosek do lønnsgaranti przy upadłości firmy
1800 NOK
 • Żądanie zapłaty zaległej wypłaty/feriepenger
1800 NOK