Wypowiedzenie umowy o pracę – Jak prawidłowo zakończyć stosunek pracy w Norwegii

cze 30, 2023

Wypowiedzenie umowy o pracę umożliwia pracodawcy i pracownikowi zakończenie stosunku pracy, jednak, żeby wszystko przebiegło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, musisz być dobrze zaznajomiony z tym procesem.

Uniknięcie sporów i zapewnienie prawidłowego zakończenia zatrudnienia może okazać się wyzwaniem. W  tym artykule chcemy poprowadzić Cię przez kluczowe aspekty wypowiedzenia umowy o pracę oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji przy zwolnieniu pracownika.

Omówimy istotne zagadnienia, które pozwolą Ci zrozumieć cały proces wypowiedzenia umowy o pracę. Dzięki temu zyskasz pewność, że będziesz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i unikniesz nieprzyjemnych komplikacji przy wypowiadaniu umowy o pracę

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ I REGULACJE PRAWNE

Wypowiedzenie umowy o pracę to formalne zawiadomienie pracodawcy przez pracownika lub pracownika przez pracodawcę o zakończeniu umowy o pracę. Proces wypowiedzenia rządzi się określonymi regulacjami prawnymi. W Norwegii, wypowiedzenie umowy o pracę regulowane jest przez norweskie prawo pracy.

Zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę powinno być złożone na piśmie i zawierać określony termin wypowiedzenia.

Termin wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia pracownika i jest określany w Kodeksie Pracy. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, istnieją szczególne przepisy dotyczące ochrony pracownika.

Przed dokonaniem zwolnienia, pracodawca powinien starać się omówić tę kwestię z pracownikiem oraz, jeśli to możliwe, z jego przedstawicielem, chyba że sam pracownik wyraźnie wyraził życzenie, żeby takie spotkanie nie miało miejsca. W trakcie tych rozmów należy poruszyć zarówno przyczynę zwolnienia, jak i możliwość wyboru spośród kilku pracowników, który z nich powinien zostać zwolniony.

FORMALNE WYMOGI WYPOWIEDZENIA

 1. Wypowiedzenie musi być złożone na piśmie.
 2. Pracodawca musi dostarczyć zawiadomienie o wypowiedzeniu pracownikowi osobiście lub wysłać je listem poleconym na wskazany przez pracownika adres.
 3. W momencie dotarcia do pracownika wypowiedzenie jest uważane za dokonane.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi zawierać informacje dotyczące:
 • Prawa pracownika do żądania negocjacji i wszczęcia postępowania sądowego.
 • Prawa do kontynuowania pracy zgodnie z postanowieniami §§ 17-3, 17-4 i 15-11.
 • Terminów dotyczących negocjacji żądań, wszczęcia postępowania sądowego i utrzymania stanowiska.
 • Wskazania pracodawcy i odpowiedniej strony pozwanie w przypadku sporu. Jeżeli wypowiedzenie jest uzasadnione sytuacją spółki, musi również zawierać informacje dotyczące uprzywilejowanych praw zgodnie z art. 14-2.
 1. Jeśli pracownik zażąda, pracodawca musi udzielić informacji na piśmie dotyczących okoliczności uzasadniających zwolnienie. Pracownik ma prawo żądać otrzymania pisemnej informacji.

OKRES WYPOWIEDZENIA ZGODNIE Z NORWESKIM PRAWEM PRACY

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę są regulowane przez prawo pracy. Znajomość tych zasad jest istotna zarówno dla pracodawców, którzy chcą wypowiedzieć umowę pracownikowi, jak i dla samych pracowników, którzy rozważają rozwiązanie umowy.

 1. Miesięczny okres wypowiedzenia: Jeżeli nie zostało to inaczej ustalone na piśmie lub w układzie zbiorowym pracy, obowiązuje standardowy miesięczny okres wypowiedzenia. To jest podstawowy termin, który dotyczy większości sytuacji. Wyjątkiem są przypadki, w których pracodawca może zawrzeć umowę o krótszym okresie wypowiedzenia jedynie z mężami zaufania w przedsiębiorstwach, które są objęte układem zbiorowym.
 2. Wydłużone okresy wypowiedzenia: Dla pracowników, którzy pracowali w jednym przedsiębiorstwie przez przynajmniej pięć lat, obowiązuje minimalny okres wypowiedzenia wynoszący dwa miesiące. Natomiast jeśli pracownik spędził w tej samej firmie co najmniej 10 lat, okres wypowiedzenia wynosi przynajmniej trzy miesiące.
 3. Dodatkowe wydłużenie okresu wypowiedzenia: Jeżeli pracownik ma za sobą co najmniej 10 lat nieprzerwanego zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie i zostaje zwolniony, okres wypowiedzenia jest uzależniony od wieku pracownika. Po ukończeniu przez pracownika 50 lat, okres wypowiedzenia wynosi co najmniej cztery miesiące, po ukończeniu 55 lat – co najmniej pięć miesięcy, a po ukończeniu 60 lat – co najmniej sześć miesięcy.

Jeśli to pracownik chce rozwiązać umowę o pracę, obowiązuje go minimalny okres wypowiedzenia wynoszący trzy miesiące.

 • Liczenie okresów wypowiedzenia: Okresy wypowiedzenia, o których mowa w powyższych punktach, rozpoczynają się od pierwszego dnia miesiąca następującego po wypowiedzeniu włącznie.
 • Liczenie czasu zatrudnienia: Prawo norweskie uwzględniając okres zatrudnienia bierze pod uwagę również czas, w którym pracownik był zatrudniony w innym przedsiębiorstwie, które jest częścią tej samej grupy lub jest powiązane z pracodawcą poprzez udziały własnościowe lub wspólne zarządzanie. Jeśli nastąpiło przeniesienie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części nowemu pracodawcy, to również czas zatrudnienia pracownika u poprzedniego pracodawcy w ramach grupy lub grupy przedsiębiorstw jest brany pod uwagę.
 • Okres próbny: Umowy o pracę, w których pracownik jest zatrudniony na okres próbny, podlegają 14-dniowemu okresowi wypowiedzenia, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie lub w układzie zbiorowym.
 • Skrócenie okresu wypowiedzenia w sytuacjach wyjątkowych: W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak wypadki, zdarzenia naturalne lub inne sytuacje uniemożliwiające normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, istnieje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia dla pracowników do 14 dni od wystąpienia tych zdarzeń. Dotyczy to sytuacji, gdy obecny okres wypowiedzenia jest krótszy niż 14 dni. Należy jednak podkreślić, że skrócenie okresu wypowiedzenia nie dotyczy przypadków śmierci lub upadłości pracodawcy, ani sytuacji, w których przerwa w pracy wynika z działań podejmowanych przez samego pracownika.

ZWOLNIENIA MASOWE W NORWEGII

 • Zwolnienia masowe dotyczą co najmniej 10 pracowników w ciągu 30 dni,  bez indywidualnego uzasadnienia dla każdego z nich.
 • Przed zwolnieniami masowymi pracodawcy powinni prowadzić rozmowy z przedstawicielami pracowników w celu znalezienia alternatywnych rozwiązań i ograniczenia zwolnień.
 • Jeśli zamknięcie przedsiębiorstwa lub jego części jest planowane, pracodawcy powinni omówić możliwość dalszego funkcjonowania, w tym potencjalne przejęcie przedsiębiorstwa przez samych pracowników.
 • Jeśli uniknięcie zwolnień nie jest możliwe, należy dążyć do minimalizacji negatywnych skutków. W ramach dyskusji należy rozważyć działania socjalne, takie jak wsparcie w relokacji lub przekwalifikowaniu zwolnionych pracowników.
 • Pracodawcy mają obowiązek udzielać informacji przedstawicielom pracowników dotyczących przyczyn zwolnień, liczby zwalnianych pracowników, grup roboczych, kryteriów wyboru osób do zwolnienia i kryteriów obliczania odpraw nadzwyczajnych.
 • Pracodawcy muszą powiadomić Urząd Pracy i Opieki Społecznej oraz przekazać powiadomienie przedstawicielom pracowników.
 • Przedstawiciele pracowników mają prawo zgłaszać uwagi do raportu bezpośrednio do Norweskiej Agencji Pracy i Opieki Społecznej.
 • Planowane zwolnienia grupowe wchodzą w życie po upływie 30 dni od powiadomienia Urzędu Pracy i Opieki Społecznej, z możliwością przedłużenia tego terminu przez Urząd Pracy i Opieki Społecznej.

Więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie https://www.arbeidstilsynet.no

PORADY DOTYCZĄCE FORMUŁOWANIA WYPOWIEDZENIA I UNIKANIA SPORÓW

Przy formułowaniu wypowiedzenia umowy o pracę warto zachować kilka istotnych wskazówek. Po pierwsze, wypowiedzenie powinno mieć jasny i zwięzły charakter, precyzyjnie określając intencję zakończenia umowy o pracę. Ważne jest także zawarcie podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko pracownika, stanowisko, datę wypowiedzenia oraz termin zakończenia umowy o pracę.

Ważną kwestią jest również unikanie jakichkolwiek nieprawidłowości czy niejasności w treści wypowiedzenia. Należy unikać formułowań mogących być uznanych za dyskryminujące lub naruszające prawa pracownika.

Aby uniknąć potencjalnych sporów i zapewnić płynne zakończenie stosunku pracy, zaleca się także przestrzeganie wszelkich postanowień umowy o pracę oraz dodatkowych porozumień zawartych między pracodawcą a pracownikiem.

W razie wątpliwości, skonsultuj się z nami, pomożemy sformułować wypowiedzenie umowy o pracę w sposób zgodny z przepisami.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ ZE ZWOLNIENIEM PRACOWNIKA

Procedura zwolnienia pracownika wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji. W zależności od przepisów norweskiego prawa pracy pracodawca może być zobowiązany do sporządzenia różnych dokumentów, takich jak świadectwo pracy, umowa rozwiązująca stosunek pracy, a także potwierdzenie wypłaty wszelkich należności finansowych.

Dokumentacja związana ze zwolnieniem pracownika ma istotne znaczenie, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik ma prawo do otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zakończenie zatrudnienia, które mogą być wymagane przy poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Pracodawca z kolei powinien dbać o prawidłowe sporządzenie dokumentów, aby uniknąć potencjalnych sporów prawnych w przyszłości.

SKUTKI NIEUZASADNIONEGO ZWOLNIENIA

 • Jeśli zwolnienie jest sprzeczne z przepisami §§ 15-6 do 15-10, pracownik może wnioskować do sądu o stwierdzenie nieważności zwolnienia. Sąd może również, w szczególnych przypadkach, rozwiązać stosunek pracy, jeśli uzna, że kontynuowanie zatrudnienia jest oczywiście nieuzasadnione.
 • Pracownik ma prawo żądać odszkodowania, jeśli zwolnienie narusza przepisy §§ 15-6 do 15-11. Wysokość odszkodowania jest ustalana przez sąd na podstawie strat finansowych, relacji między pracodawcą a pracownikiem oraz ogólnych okoliczności.

Wypowiedzenie umowy o pracę i związane z tym regulacje prawne są istotnymi kwestiami, które należy uwzględnić podczas zakończenia stosunku pracy. Przestrzeganie przepisów norweskiego prawa pracy, ważnych terminów oraz właściwe formułowanie wypowiedzenia umowy o pracę pomaga uniknąć ewentualnych sporów i konfliktów.

Wypowiedzenie umowy o pracę w Norwegii może stanowić wyzwanie dla pracodawców ze względu na skomplikowane regulacje prawne. Nasze doświadczenie pokazuje, że przestrzeganie wszystkich przepisów w tym procesie może być trudne. Dlatego zachęcamy do  skorzystania z naszego doświadczenia. Na co dzień współpracujemy z przedsiębiorcami w Norwegii i jesteśmy dobrze zaznajomieni z wymogami prawnymi. Nasze wsparcie zapewni Ci pełne przestrzeganie przepisów i ochronę przed ewentualnymi problemami prawymi. Zapraszamy do kontaktu.

0 komentarzy

Oferta dla klientów prywatnych

 • Rejestracja pobytu w Norwegii (SUA)
700  NOK
 • Rejestracja przeprowadzki do Norwegii
800 NOK
 • Rejestracja przeprowadzki na terenie Norwegii
400 NOK
 • Rejestracja wyprowadzki z Norwegii
500 NOK
 • Zalozenie profilu na Altinn, zamowienie kodów MinID
300 NOK
 • Odzyskanie hasła do Altinn
300 NOK
 • Zmiana karty podatkowej (skattekort)
300 NOK
 • Konsultacja dotycząca karty podatkowej
od 300 NOK
 • Wniosek o kartę podatkową (skattekort) dla osób z numerem D
600 NOK
 • Zamówienie Buypass
600 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego CV
od 500 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego listu motywacyjnego
od 750 NOK
 • Towarzyszenie przy wizycie (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / godz.
 • Napisanie wypowiedzenia z pracy
500 NOK
 • Wypowiedzenie umowy z dowolna firma
300 NOK
 • Przeniesienie ubezpieczenia do innej firmy, rejestracja na inna osobe
400 NOK
 • Pozyskanie ofert ubezpieczenia
600 NOK
 • Rejestracja konta bankowego
250 NOK
 • Kontakt z bankiem
od 300 NOK
 • Pomoc przy odblokowaniu bankID
300 NOK
 • Zamowienie bankID
300 NOK
 • Sprawdzenie i wstepne przetlumaczenie wiadomosci na Altinn
od 250 NOK
 • Pozyskanie bostedsatest
500 NOK
 • Wniosek do lønnsgaranti przy upadłości firmy
1800 NOK
 • Żądanie zapłaty zaległej wypłaty/feriepenger
1800 NOK