1.Selger er : Master Solutions AS, Forretningsadresse. Brøsetvegen 168, Trondheim, registrert i Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) med org.nr.: 926147897,telefon ………………..post: post@mastersoluitons.no, og blir i det følgende benevnt «vi», «oss» eller «selger». Kjøper er: den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «dere», «deres» eller «kjøper»

  1. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

For at dere skal føle dere trygge på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi samlet informasjon om kjøpsprosessen og lignende på kjøpehjelpsiden

  1. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

  1. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på en annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller en del av den, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.  

5.Priser

Master Solutions AS har faste priser på de varene og tjenestene som tilbys. Alle priser er oppgitt, inklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

 

6.Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort …..eller faktura. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Faktura utstedes ved bestilling og forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

  1. Forbrukerkjøp

-Betaling-Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort+…..Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven. Angrerettskjema kan lastes ned nederst på siden.

-Angrerett-  Er du forbruker har du spesielle rettigheter du har 14 dagers angrerett.

 

8.Betingelser ved påmelding til kurs-Kurspåmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

 

Ved avmelding senere enn:

  – 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften

  – 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre etter forhåndsavtale med Master Solutions . Dette må meldes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs. Dersom et kurs blir avlyst, blir kursavgiften tilbakebetalt. Master Solutions AS er ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser utover dette som følge av kansellert kurs.

 

  1. Ansvar for feil i standarder

Alle våre leveranser er basert på en elektronisk original, vanligvis i PDF-format, enten sluttleveransen er elektronisk eller på papir.  Alle hensyn er tatt for at PDF-filene er laget i henhold til Adobes spesifikasjoner. Master Solutions AS  kan ikke påta seg ansvar dersom de ikke vises eller skrives ut korrekt på kundens utstyr.

  1. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor dere. I noen tilfeller behandler vi opplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via post@mastersolutions.no

  1. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter/tjenester inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

  1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Trondheim Tingrett som verneting.