Emerytura w Norwegii

Aug 24, 2023

W Norwegii istnieją trzy filary emerytalne:

 1. Podstawowa emerytura norweska (Folketrygden) – emerytura w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.
 2. Obowiązkowa emerytura pracownicza (Obligatoryjna Tjenestepensjonsordning – OTP) – emerytura finansowana przez pracodawcę.
 3. Indywidualne ubezpieczenie emerytalne (Individuell Pensjonssparing – IPS) – dobrowolna emerytura oparta na prywatnym oszczędzaniu.

W tym artykule skoncentrujemy się na drugim filarze i przedstawimy, jakie obowiązki musi spełnić pracodawca, aby zapewnić swoim pracownikom pełne korzyści z obowiązkowej emerytury od pracodawcy (Obligatoryjna Tjenestepensjonsordning – OTP) oraz zachować zgodność z norweskim systemem ubezpieczeń społecznych.

OBOWIĄZKOWA EMERYTURA PRACOWNICZA OTP

Wszystkie firmy w sektorze prywatnym są zobowiązane do posiadania obowiązkowej emerytury pracowniczej (OTP) dla swoich pracowników, z co najmniej dwuprocentowymi oszczędnościami rocznie.  To oznacza, że jako pracodawca jesteś zobowiązany do odprowadzania składek emerytalnych nawet w przypadku, gdy zatrudniasz tylko jednego pracownika na pełen etat, lub nawet wtedy jeśli jego zatrudnienie jest na 75% etatu i nie ma on udziałów własnościowych.

W ramach OTP pracodawca odprowadza składkę od minimum 2% brutto od podstawy wynagrodzenia do 12G i przekazuje tę kwotę na specjalne konto emerytalne. Składka ta jest zależna od branży. Obowiązek odprowadzania składek emerytalnych jest od pierwszego dnia pracy i od pierwszej zarobionej korony.

Podsumowując:

Wszystkie firmy w sektorze prywatnym spełniające poniższe kryteria, są zobowiązane do posiadania programu emerytalnego o zdefiniowanej składce:

 1. Gdy firma zatrudnia co najmniej 1 pracownika na stanowisku, które stanowi ponad 75% wymiaru pracy i nie jest to pracownik posiadający udziały własnościowe (współwłaściciel firmy).
 2. Gdy firma zatrudnia co najmniej 2 pracowników na stanowiskach, które stanowią ponad 75% wymiaru pracy.
 3. Gdy firma zatrudnia pracowników w niepełnym wymiarze godzin, ale ich liczba łącznie przewyższa 2 pracowników zatrudnionych na pełny etat.

KTO JEST OBJĘTY NORWESKIM SYSTEMEM EMERYTALNYM?

Pracownicy, muszą być zarejestrowani w programie emerytalnym OTP od dnia rozpoczęcia pracy lub od spełnienia warunków opisanych poniżej.

 1. Wiek: Pracownik, który skończy 13 lat, może przystąpić do programu OTP.
 2. Obowiązkowe Ubezpieczenie Społeczne: Uprawnienie do uczestnictwa w programie OTP jest także uzależnione od posiadania obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.


Jeśli jesteś jedynym właścicielem firmy i nie zatrudniasz pracowników, to nie masz obowiązku OTP, jednak możesz podjąć decyzję, czy chcesz być członkiem systemu emerytalnego.

KONSEKWENCJE NIEOPŁACANIA SKŁADEK OTP

Jeśli Twoja firma podlega obowiązkowi OTP, to konieczne jest spełnienie tego obowiązku. Jeżeli firma nie dopełni go w wyznaczonym terminie, organ nadzoru może nakazać zawarcie umowy w określonym czasie. Nieterminowe działanie skutkuje nałożeniem kar pieniężnych w wysokości 250 NOK dziennie na pracownika. Taka kara obowiązuje za każdy dzień, w którym składka emerytalna na pracownika powinna być odprowadzana.

REJESTRACJA PRACOWNIKÓW W PROGRAMIE EMERYTALNYM

Rejestracja pracowników w systemie (OTP), czyli obowiązkowej emerytury od pracodawcy w Norwegii, odbywa się według określonych kroków i wymagań. Główne etapy procesu rejestracji to:

Weryfikacja spełnienia warunków: Przed zarejestrowaniem pracownika w systemie OTP, pracodawca musi upewnić się, że pracownik spełnia wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w tym programie.

Zgłoszenie do instytucji emerytalnej: Pracodawca jest zobowiązany do zarejestrowania pracownika w instytucji emerytalnej lub ubezpieczeniowej, która zarządza programem OTP. To ważny krok, ponieważ to instytucja będzie odpowiedzialna za prowadzenie rachunku emerytalnego pracownika i monitorowanie składek.

Dokumentacja i zgłoszenia: Po zarejestrowaniu pracownika, pracodawca musi dostarczyć odpowiednią dokumentację oraz zgłoszenia do instytucji emerytalnej. W tym procesie przekazywane są informacje dotyczące pracownika, takie jak dane osobowe, numer ubezpieczenia społecznego czy poziom wynagrodzenia.

Prowadzenie rachunku emerytalnego: Instytucja emerytalna zakłada indywidualny rachunek emerytalny dla każdego pracownika, na który są gromadzone składki. Rachunek ten służy do monitorowania i ewidencji oszczędności przeznaczonych na przyszłą emeryturę pracownika.

Regularne składki: Po zarejestrowaniu pracownika w systemie OTP, pracodawca ma obowiązek regularnego odprowadzania składek na rachunek emerytalny pracownika.

Warto pamiętać, że proces rejestracji pracowników w systemie OTP jest obowiązkowy a naruszenie go skutkuje finansowymi konsekwencjami dla pracodawcy. Ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępu pracownikom do obowiązkowej emerytury od pracodawcy, dlatego też powinien być przeprowadzany zgodnie z norweskimi przepisami i wytycznymi instytucji emerytalnych.

Masz pytanie na temat obowiązkowej emerytury OTP dla swoich pracowników w Norwegii? Skontaktuj się z nami.

0 Comments

OFFER FOR PRIVATE CLIENTS

 • Registration of residence in Norway (SUA)
700  NOK
 • Registration of moving to Norway
800 NOK
 • Registration of moving inside Norway
400 NOK
 • Registration of moving from Norway
500 NOK
 • Creation of a profile on Altinn, ordering of MinID codes
300 NOK
 • Recovering your Altinn password
300 NOK
 • Amendment to the flat rate tax (skattekort)
300 NOK
 • Consultation on the flat rate tax
From 300 NOK
 • Requesting for flat rate tax (skattekort) for persons with a D number
600 NOK
 • Buypass order
600 NOK
 • Help with creating a Norwegian CV
From 500 NOK
 • Help with creating a norwegian letter of motivation
From 750 NOK
 • Accompanying the visit (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / hour
 • Writing a dismissal notice
500 NOK
 • Termination of a contract with any company
300 NOK
 • Transfer of insurance to another company, registration to another person
400 NOK
 • Obtaining insurance quotes
600 NOK
 • Bank account registration
250 NOK
 • Contact with a bank
From 300 NOK
 • Helping with unlocking bankID
300 NOK
 • Ordering bankID
300 NOK
 • Checking and preliminary translation of the Altinn message
From 250 NOK
 • Getting bostedsatest
500 NOK
 • Application to the lønnsgaranti when a company goes bankrupt
1800 NOK
 • Requesting for payment of back pay/feriepenger
1800 NOK