Zmiany w norweskim prawie pracy, o których powinieneś wiedzieć

May 17, 2024

Od 1 lipca 2024 roku w Norwegii wchodzą w życie istotne zmiany w prawie pracy, które wprowadzają nowe wymogi dla umów o pracę, zwiększają prawa pracowników tymczasowych i zatrudnionych na niepełnym etacie oraz modyfikują zasady dotyczące okresów próbnych.

ISTOTNE AKTUALIZACJE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

1)        Nowe wymagania dotyczące umów o pracę: Od 1 lipca 2024 roku, dla nowo nawiązanych stosunków pracy, czyli tych, które rozpoczną się po tej dacie, umowy o pracę będą musiały zawierać więcej szczegółowych informacji. Istniejące umowy o pracę będą musiały zostać zaktualizowane tylko na żądanie pracownika.

2)        Skrócenie czasu na podpisanie umowy o pracę: Umowa o pracę powinna być przedstawiona pracownikowi jak najszybciej, ale nie później niż siedem dni po rozpoczęciu pracy. W przypadku stosunków pracy trwających krócej niż jeden miesiąc lub w przypadku wynajmu pracowników, nadal będzie obowiązywał wymóg natychmiastowego zawarcia pisemnej umowy o pracę.

Obecnie, pracodawcy muszą dostarczyć pisemną umowę o pracę jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy, jeśli stosunek pracy ma trwać dłużej niż miesiąc. Od 1 lipca 2024 roku, wymagania te ulegają zmianie. Pisemna umowa o pracę musi być dostarczona jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia pracy. To oznacza, że pracodawcy będą mieli tylko tydzień na sporządzenie umowy o pracę od momentu zatrudnienia.

3.        Aktualizacja umów na żądanie pracownika: Zmiany przepisów wprowadzają obowiązek aktualizacji istniejących umów o pracę zawartych przed 1 lipca 2024 roku na wniosek pracownika. Pracodawca musi dokonać aktualizacji w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku przez pracownika.

4.        Skrócony termin na uwzględnienie zmian w umowie o pracę: Zmiany w przepisach skracają czas na wprowadzenie zmian w umowie o pracę związanych z nowymi regulacjami. Od chwili wejścia w życie zmiany, pracodawca ma zaledwie miesiąc na dokonanie niezbędnych modyfikacji.

5.        Uprawnienia pracowników do bardziej przewidywalnych warunków pracy: Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat lub tymczasowo mają prawo żądać bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy. Pracownik może złożyć wniosek na piśmie, a pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jednakże, ta zmiana nie gwarantuje automatycznie poprawy warunków pracy, lecz daje pracownikom możliwość zgłoszenia swoich oczekiwań.

6.        Nowe wymogi dotyczące treści umowy o pracę: Przepisy szczegółowo określają, jakie informacje muszą być zawarte w umowie o pracę, obejmując między innymi miejsce pracy, opis stanowiska, czas pracy, długość przerw, wynagrodzenie, okres wypowiedzenia oraz świadczenia socjalne.

7.        Domniemanie stałego zatrudnienia i zakresu stanowiska: Wprowadzone zapisy dotyczące domniemania stałego zatrudnienia oraz zakresu stanowiska mają na celu zwiększenie przejrzystości. W przypadku braku odpowiednich informacji w umowie o pracę, przyjmuje się domyślnie, że zatrudnienie jest stałe, a zakres stanowiska jest zgodny z praktyką zawodową.

ELEMENTY UMOWY ZGODNE Z NOWYMI PRZEPISAMI PRAWA PRACY OD LIPCA 2024 ROKU:

 • Tożsamość stron: Należy precyzyjnie określić strony umowy, zawierając pełne dane pracownika oraz informacje dotyczące pracodawcy, takie jak nazwa firmy, adres siedziby i numer identyfikacji podatkowej.
 • Miejsce pracy: Umowa musi uwzględniać możliwość zmiany miejsca pracy lub samodzielnego wyboru przez pracownika. Dodatkowo, powinna zawierać adresy siedziby firmy lub miejsca prowadzenia działalności.
 • Opis pracy i przewidywany czas trwania zatrudnienia: Umowa powinna zawierać jasny opis obowiązków oraz przewidywany czas trwania zatrudnienia, szczególnie w przypadku umowy na czas określony.
 • Prawo do urlopu i wynagrodzenia urlopowego: Wymienić zasady dotyczące urlopu oraz inne możliwe nieobecności, wraz z ustaleniem sposobu obliczania i wypłaty wynagrodzenia.
 • Okresy wypowiedzenia i tryb rozwiązania stosunku pracy: Umowa powinna precyzyjnie określać procedury rozwiązania stosunku pracy oraz okresy wypowiedzenia.
 • Wynagrodzenie i czas pracy: Należy dokładnie określić elementy wynagrodzenia oraz warunki dotyczące czasu pracy, uwzględniając wszelkie specjalne godziny pracy i przerwy.
 • Informacje o układach zbiorowych: Jeśli istnieją, umowa powinna zawierać informacje o układach zbiorowych regulujących warunki pracy pracownika.
 • Tożsamość osoby zatrudniającej: W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, umowa musi zawierać informacje o najemcy.
 • Prawo do rozwoju umiejętności i świadczenia zabezpieczenia społecznego: Pracodawca powinien informować pracownika o możliwości rozwoju umiejętności oraz świadczeniach zabezpieczenia społecznego oferowanych przez firmę.

Istniejące umowy o pracę muszą zostać zaktualizowane na wniosek pracownika zgodnie z nowymi wymaganiami prawnymi. Pracodawcy powinni dostosować umowy o pracę do nowych przepisów, zapewniając ich zgodność z obowiązującym prawem.

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OKRESÓW PRÓBNYCH:

Okres próbny dla pracowników tymczasowych nie może przekroczyć połowy czasu trwania stosunku pracy. Nie jest możliwe ustalenie nowego okresu próbnego, jeśli pracownik ma nadal zajmować to samo stanowisko lub stanowisko zasadniczo podobne do tego, które zajmował wcześniej w tym samym przedsiębiorstwie. Nowy okres próbny może być ustalony dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, o ile łączny czas zatrudnienia i nowy okres próbny nie przekraczają sześciu miesięcy.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW:

Nowe przepisy dotyczące prawa pracy, obowiązujące od 1 lipca 2024 roku, mają na celu zapewnienie większej ochrony i bezpieczeństwa dla pracowników. Nakładają one nowe wymogi dotyczące zawartości umów o pracę, skracają terminy i wprowadzają przepisy przejściowe dla stosunków pracy zawartych przed 1 lipca 2024 roku.

Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat lub tymczasowo mają teraz prawo domagać się bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy. Na ich wniosek istniejące umowy o pracę muszą zostać zaktualizowane.

Dla pracodawców nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki. Muszą oni dostarczyć umowę o pracę jak najszybciej, lecz nie później niż siedem dni po rozpoczęciu zatrudnienia. Na wniosek pracownika, istniejące umowy o pracę muszą zostać zaktualizowane w ciągu dwóch miesięcy. Ponadto, pracodawcy muszą odpowiedzieć na wnioski pracowników dotyczące bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przygotowania umowy, zatrudnienia na czas określony lub innych kwestii związanych z prawem pracy, skontaktuj się z nami.

Specjalizujemy się w obsłudze administracyjnej firm i jesteśmy na bieżąco z najnowszymi przepisami, co pozwala nam zapewnić najbardziej aktualne i precyzyjne informacje.

Uniknij niejasności lub nieporozumień, które mogą prowadzić do problemów prawnych. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby upewnić się, że Twoje działania są zgodne z prawem i służą najlepiej Twojemu biznesowi.

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już dziś i umów się na konsultacje. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

0 Comments

OFFER FOR PRIVATE CLIENTS

 • Registration of residence in Norway (SUA)
700  NOK
 • Registration of moving to Norway
800 NOK
 • Registration of moving inside Norway
400 NOK
 • Registration of moving from Norway
500 NOK
 • Creation of a profile on Altinn, ordering of MinID codes
300 NOK
 • Recovering your Altinn password
300 NOK
 • Amendment to the flat rate tax (skattekort)
300 NOK
 • Consultation on the flat rate tax
From 300 NOK
 • Requesting for flat rate tax (skattekort) for persons with a D number
600 NOK
 • Buypass order
600 NOK
 • Help with creating a Norwegian CV
From 500 NOK
 • Help with creating a norwegian letter of motivation
From 750 NOK
 • Accompanying the visit (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / hour
 • Writing a dismissal notice
500 NOK
 • Termination of a contract with any company
300 NOK
 • Transfer of insurance to another company, registration to another person
400 NOK
 • Obtaining insurance quotes
600 NOK
 • Bank account registration
250 NOK
 • Contact with a bank
From 300 NOK
 • Helping with unlocking bankID
300 NOK
 • Ordering bankID
300 NOK
 • Checking and preliminary translation of the Altinn message
From 250 NOK
 • Getting bostedsatest
500 NOK
 • Application to the lønnsgaranti when a company goes bankrupt
1800 NOK
 • Requesting for payment of back pay/feriepenger
1800 NOK